Behandlingstilbudet ved Manifestsenteret

Manifestsenteret er en ideell stiftelse som tilbyr frivillig, integrert behandling av pasienter med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse.

Fagideologi:

Alle som søkes til manifestsenteret sliter med både rusavhengighet og psykiske vansker. For å behandle disse lidelsene anvendes evidensbasert og teoretisk kunnskap fra blant annet psykiatri og psykologi samt fra de sykepleie- og sosialfaglige fagområder. Behandlingen er i stor grad basert på nasjonale faglige retningslinjer for ROP-lidelser samt andre retningslinjer og veiledninger for behandling av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.
I tillegg bygger behandlingen på erfaringer fra klinisk arbeid som sammen med innspill fra pasientene forsøkes integrert i klinisk forståelse og praksis. Behandlingen griper inn i de fleste områder av pasientens liv, noe som forutsetter et utstrakt tverrfaglig samarbeid. Dette medfører at bemanningen ved Manifestsenteret er tverrfaglig sammensatt.
Tillitsskapende holdninger, allianse- og relasjonsbygging og sosial trening ansees som grunnleggende i behandlingen. Det er avgjørende for behandlingsresultatet at behandlere, miljøpersonell og pasient samarbeider om å oppnå sentrale behandlingsmål. En grunnholdning i det kliniske arbeidet er at pasientene tross sine psykiske og rusrelaterte vansker også besitter ressurser, evner og løsninger som er en avgjørende ressurs i behandlingen.

Inntak:

Alle pasienter som blir henvist til Manifestsenteret, blir innkalt sammen med representanter for henvisende instans eller andre eksterne kontaktpersoner til vurderingssamtale. Tidspunkt og dato for denne samtalen avtales med inntaksansvarlig eller sekretær som regel innen 14 dager etter at henvisningen er mottatt.
Hensikten med vurderingssamtalen er å klargjøre hvilke eksterne kontaktpersoner pasienten har samt å få et bredere bilde av pasientens psykiske lidelse og rusavhengighet. Vi ønsker i tillegg å få vite mer om pasientens motivasjon for aktivt endringsarbeid gjennom et behandlingstilbud ved Manifestsenteret.

Behandlingstilbudet

Behandling ved Manifestsenteret er frivillig og varer inntil 6 måneder eller inntil 9 måneder. Det er viktig at individuell plan er på plass ved innleggelsen.

 

Det tilbys et behandlingsprogram som består av felles undervisning, gruppeterapi, individuell terapi, samt miljøterapi med fokus på behandlingsplan. I tillegg har vi fysiske aktiviteter, ADL trening (grunnleggende hverdagsferdigheter) samt kulturelle tiltak og ulike sosiale aktiviteter. Alle behandlingstiltak er integrert og knyttet til pasientens behandlingsmål. Vi tilrettelegger i tillegg for deltagelse i ulike selvhjelpsgrupper.

 

Treningspermisjoner, gradvis tilbakeføring og etablering av et ettervern står sentralt. Vi anerkjenner også viktigheten av systemene rundt pasienten, og trekker derfor familien inn i behandlingen. Vi ønsker dessuten et nært samarbeid med innsøkende instans, hjemkommune og ansvarsgruppe med sikte på at egnet bolig og individuelt tilpasset oppfølging er på plass i god tid før utskriving.